עדיין לא לקוח עסקי שלנו?

תקנון שימוש

באתר koreafalcon.com

גולשים יקרים!

להלן תמצאו את סעיפי תקנון השימוש באתר שלנו, הכוללים גם הצהרת פרטיות (להלן – "התקנון"). התקנון מהווה חוזה מחייב בינינו לבינכם והוא חל על כל המשתמשים באתר ומחייב אותם. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה שלכם לאמור בתקנון.

אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מהתקנון – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו!

הפרת הוראות התקנון עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין שיש לנו.

האתר מאפשר לכם לרכוש חלפים לרכב וליהנות ממבצעים. באתר מופיע קטלוג של חלקי חילוף מקוריים וחליפיים והשוואה בין החלפים. בגלל מגוון הרכבים והחלקים וההבדלים ביניהם, ומשום שהדגמים, היצרנים והיבואנים משנים פרטים, מחליפים ומוסיפים פריטים, אנו לא מתחייבים ולא נותנים מצגים כלשהם לגבי הדיוק ו/או הנכונות ו/או האמיתות של הקטלוג, וכן לא לגבי נכונות ההשוואה, מידת ההתאמה של החלקים או התאמתם לצרכים של הגולש. בקטלוג עלולות להיות טעויות. זוהי אחריותו המלאה של הגולש לוודא שהחלקים תואמים לרכבו ו/או לצרכיו ו/או להנחיות היצרן ו/או היבואן, לרבות מול בית עסק חיצוני ממנו מתבצעת רכישה.

האתר והמוכר מקבלים שירותים שונים, מידע וקטלוג, מאתר www.starter.co.il (להלן – "אתר סטארטר"), וכן מתבססים על פלטפורמה טכנית, סליקה ועיצובים של אתר סטארטר. כל הזכויות המוקנות לאתר ו/או למוכר בהתאם לתקנון זה מוקנות בשינויים המחוייבים גם לאתר סטארטר ו/או למפעיל של אתר סטארטר. כל החובות והאחריות בגין אתר זה, לרבות בקשר עם עסקאות בין המוכר לבין גולש, יחולו אך ורק על המוכר כהגדרתו בתקנון, ובשום אופן לא על אתר סטארטר ו/או על המפעיל של אתר סטארטר.

כל מידע שגולש מוסר באתר, לרבות מידע בקשר עם עסקה וכולל מספר חשבון/כרטיס אשראי/מספר ת"ז, יועבר גם למפעיל של אתר סטארטר לצורך אספקת שירותיו למוכר.

אנו עושים את מירב המאמצים ומשקיעים משאבים ניכרים כדי להביא לכם אתר מעודכן, איכותי ושימושי. יחד עם זאת, אנו לא חפים מטעויות ומשגיאות. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, אם אתם חשים שנפגעה זכות כלשהי שלכם, או סתם יש לכם שאלה או הערה, אל נא תהססו ליצור עמנו קשר למייל: support@koreafalcon.com. אנו מבטיחים להתייחס לכל פנייה שלכם במלוא הרצינות.

גלישה נעימה!

להלן התקנון שמהווה הסכם מחייב בינינו לבינכם:

א. הגדרות של מונחים בתקנון

בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון זה, יחולו ההגדרות הבאות:

 1. "אתר koreafalcon.com"; "האתר" – האתר בכתובת: koreafalcon.com.
 2. "בית עסק חיצוני"- חנויות חלפים או כל גורם אחר שאינו המוכר ואשר שירותיו ו/או מוצריו מפורסמים באתר ו/או בין אם בתמורה ובין אם ללא תמורה; לרבות גורם שאינו המוכר, ואשר עמו גולש יכול להתקשר בעקבות גלישה באתר.
 3. "גולש" – כל גורם הגולש באתר, לרבות מנוי.
 4. "גורם טכני חיצוני" – כל גורם המספק למוכר מוצרי ו/או שירותי חומרה ו/או תוכנה ו/או אחסון אתרים ו/או עיצוב בקשר עם האתר.
 5. "דירוג" – הענקת ניקוד, כוכבים או כל שיטת דירוג אחרת הנהוגה באתר, כולל מתן חוות דעת על מוצרים ו/או שירותים שהתקבלו מבית עסק חיצוני.
 6. "המוכר" – קוריאה פאלקון בע"מ, ע"מ/ח"פ 514475904, המפעיל/ה את האתר, לרבות נושאי משרה מטעם המוכר, עובדיו ותאגידים קשורים, וכן כל גורם שיבוא במקום המוכר מעת לעת.
 7. "מדור" – חלק באתר המיועד לעניין מסויים. במדור יכולים להיות תתי מדורים. אלא אם נאמר במפורש אחרת, כל התייחסות בתקנון זה ל"אתר", תכלול גם כל מדור ותת מדור בו.
 8. "מנוי" - גולש אשר נרשם לאתר (לרבות באמצעות Facebook ו/או Google+ ו/או כל רשת חברתית אחרת), בין בתמורה ובין ללא תמורה, לרבות מנוי מפרסם.  
 9. "קטלוג" – רשימת חלפים, מקוריים וחלופיים, מחיריהם, תיאורם, מפרט טכני ומק"טים.
 10. "שטח פרסום" - אזור באתר, לרבות באנרים, המשמש לפרסום, והכל כפי קביעת המוכר.
 11. "שימוש באתר" – שימוש באתר כולו ו/או חלקו.
 12. "תוכן" או "תכנים" - כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות דירוג ו/או המלצות שמעלה גולש, וכן גם כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק, תו, סימן, סמל וצלמית.

ב. מבוא לתקנון ופרשנות

 1. במקרה של אי בהירות ו/או פרשנות, האמור בתקנון זה לא יפורש כנגד המנסח.
 2. השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לתקנון.
 3. הצהרת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד לכל דבר ועניין מהתקנון.
 4. בחלק מהמדורים יכולים להופיע תנאי שימוש פרטניים (ולעיתים יכולים להופיע תנאי שימוש פרטניים גם בתתי מדורים). תנאים שימוש פרטניים כאמור יחולו יחד ובמקביל להוראות תקנון זה. במקרה של סתירה, יגבר האמור בתנאי השימוש הפרטניים. בכל מקרה, תועדף פרשנות שלא תביא לסתירה בין מסמכים ותאפשר את קיום האמור במסמכים שונים במקביל.
 5. במקרה בו יקבע על ידי רשות חוקית מוסמכת, כי חלק כלשהו מהתקנון בטל ו/או אינו חוקי, לא יהיה בכך כדי לגרוע מיתר הוראות התקנון, ויראו בחלק הבטל/שאינו חוקי כאילו הוחלף בתנאי תקף אחר הקרוב ביותר בתוכנו לזה המקורי.
 6. האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 7. השימוש בלשון זכר או בלשון רבים הינם מטעמי נוחות בלבד.
 8. כותרות הפרקים של התקנון הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.

ג. תנאי התקנון ותוקפם

 1. המוכר רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתקנון ו/או בחלקו.
 2. המוכר יהיה רשאי לנהוג כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.
 3. הוראות תקנון ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר וכן תופיע הודעה כי בוצע שינוי, והם ויחייבו מרגע פרסומם. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולשים לעיין באופן תקופתי בהוראות התקנון.
 4. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו ו/או כל דין אחר, יגבר האמור בתקנון. אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות תקנון זה כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות התקנון.
 5. מובהר, שאין כוונה בתקנון זה להעניק לגולש זכויות מעבר לזכויות הבסיסיות שאותן הדין מעניק לגולש במפורש.

ד. אחריות המוכר בנוגע לשירותי האתר

 1. המוכר יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם - לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, קטלוג, תכנים שונים (לרבות של גולשים), שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, המוכר לא ישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.
 2. המוכר יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו.
 3. שירותי האתר וכל תוספת לשירותים אלה ניתנים כפי שהם (AS IS). המוכר אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי גולשי האתר בכל עניין הנובע משימוש באתר ו/או מחיפוש בו ובקטלוג ו/או מבחירת פרמטרים לביצוע חתכים וסיווגים ו/או הנוגע לאיכות השירותים ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבהם ו/או להתאמתם ו/או תוכנם לציפיות הגולשים ו/או לתרומתם הכלכלית (אם בכלל) לגולשים ו/או לצרכיהם.
 4. האתר מספק מידע (לרבות מחירים) - שאינו ממצה - על מוצרים ושירותים שמספקים בתי עסק חיצוניים, וכן מהווה פלטפורמה פרסומית עבור בתי עסק חיצוניים. סדר הופעת בתי עסק חיצוניים, מידע ו/או מוצרים ו/או שירותים נקבע אוטומטית לפי פרמטרים שונים. המידע מתקבל מבתי עסק חיצוניים. למוכר אין שליטה על נכונות המידע המופיע באתר. מוצהר, שמידע כאמור המופיע באתר עלול להיות שונה מזה שיימסר בבית העסק עצמו ביחס לאותו מוצר/שירות, ומחירים באתר עשויים להיות שונים, ואף גבוהים יותר, מאלה שיימסרו בבית העסק עצמו. המוכר אינו אחראי, אינו מתחייב ואינו נותן מצגים בנוגע לדיוק ו/או לנכונות מידע ו/או תוצאות השוואה ו/או חיתוך ו/או סדר ההופעה.
 5. מוצהר, שקיימים בתי עסק, מוצרים, שירותים ומידע נוספים שאינם מופיעים באתר ו/או בתוצאות השוואתיות.
 6. באתר מופיעים קישורים (LINKS) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים, וכן פרסומים לטובין ו/או לשירותים המסופקים על ידי בתי עסק חיצוניים. המוכר אינו אחראי על אתרים אחרים וכן לא על בתי עסק חיצוניים באופן כלשהו, לרבות לא לפרטים לגביהם ו/או לכל פרסום מטעמם ו/או בקשר אליהם. ככל שאתרים אחרים ו/או בתי עסק חיצוניים מפרסמים מוצרים ו/או שירותים באופן כלשהו, הרי שהמוכר לא בדק ואינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע למחיר, לדיוק, לאמינות, לטיב, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לרמה, לשלמות ו/או לכל היבט אחר של איזה מהנ"ל, ואפילו אם המוכר צפה ו/או היה ביכולתו לצפות איזה מהנ"ל.
 7. הימצאות קישורים לאתרים אחרים, פרסומים ודירוג בקשר אליהם שניתן בתוך האתר אינם מהווים המלצה לבקר באיזה מהם ו/או להשתמש בשירותיהם ו/או לרכוש טובין ו/או שירותים, והכל אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 8. באתר מופיעים קטלוג וניתן לערוך השוואה בין חלקי חילוף, ובכלל זה בין חלקים מקוריים לחלופיים. מוצהר, שהשוואה זו אינה מושלמת ועשויות להיות בה טעויות. בכל מקרה זוהי אחריותו של הגולש לוודא שהחלקים תואמים לרכבו ו/או להנחיות היצרן ו/או היבואן, לרבות מול בית עסק חיצוני ממני מתבצע הרכישה. בכל מקרה, המוכר ממליץ לבדוק היטב טרם כל רכישה ו/או התקשרות עם בית עסק חיצוני ו/או גלישה לאתר אחר דרך קישור מתוך האתר, וככלל לנהוג באופן זהיר בנוגע לנ"ל. בכל מקרה - כל מי שרוכש טובין ו/או שירותים מבתי עסק חיצוניים ו/או גולש לקישורים מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו המלאה בלבד.
 9. המוכר אינו צד ואינו נושא באחריות כלשהי לכל התקשרות ו/או עסקה בין גולש לבין בית עסק חיצוני, . למען הסר ספק, כל מידע ו/או פרטים שיוחלפו בין גולש לבין בית עסק חיצוני הינם באחריות המלאה של הגולש ושל הספק החיצוני, ובשום פנים ואופן אינם באחריות המוכר, אינם בידיעתו ואינם בשליטתו. גולש המוסר מידע ו/או פרטים כאמור ו/או משתמש בהם – עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית.
 10. לשם הפעלת האתר ואספקת שירותי האתר, המוכר נעזר בגורמים טכניים חיצוניים ומשתמש באמצעים טכנולוגיים שונים. אף כי המוכר משתדל להתקשר עם גורמים טכניים מקצועיים ואמינים, ולהשתמש באמצעים טכנולוגיים סבירים להפעלת האתר, הרי שבכל מקרה המוכר לא יהיה אחראי לטיב, לתדירות, לרצף, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לשלמות, לרמת שירותים, לאספקה, למשלוח, למחירים, לרמת ציוד, ולכל כשל אפשרי ו/או לכל היבט אחר בנוגע לגורם טכני חיצוני ו/או לתוצאותיו ו/או לאמצעים טכנולוגיים כלשהם, אף אם המוכר צפה ו/או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.
 11. המוכר יהיה רשאי לשנות את זהות הגורמים הטכניים המקצועיים ו/או את האמצעים הטכנולוגיים מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מראש.
 12. במקרה בו בשל הפסקת ההתקשרות של המוכר עם גורם טכני חיצוני ו/או בשל הפסקת שימוש באמצעי טכני כלשהו לא יוכל המוכר לספק את שירותי האתר – כולם או חלקם – יהיה המוכר רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הגולשים המשתמשים באותו שירות או להפסיק את אספקת השירות.
 13. מוצהר, כי המוכר נוקט בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה המוכר לא יהיה אחראי לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, תוכנה מזיקה, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – "כשל אפשרי"), ככל שיגרמו לגולשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים. האמור יחול אף אם המוכר צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.
 14. למען הסר ספק הגולשים מצהירים ומאשרים, כי ידעו להם שהאמור לעיל בסעיף הקודם יחול גם בכל הנוגע למסירת פרטיהם האישיים, מספרי כרטיסי אשראי ופרטי חשבון בנק, ככל שימסרו לאתר.
 15. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולש לנקוט ולהפעיל אמצעי הגנה המתאימים לצרכיו, לרבות מערכות אנטי וירוס, בכל שימוש באתר ובכלל.

ה. התחייבויות והצהרות הגולש כלפי המוכר - כללי

 1. ידוע לגולש כי מעבר להצהרות ולהתחייבויות שלהלן, קיימות בתקנון זה הצהרות והתחייבויות נוספות המחייבות את הגולש.
 2. מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות הגולש בכל מקום אחר בתקנון זה, הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן:
 1. הגולש רשאי להתקשר עם המוכר לפי הוראות תקנון זה ולפי כל דין.
 2. לציית לתקנון במלואו וכן להוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.
 3. כי ידוע לו שתכנים המופיעים באתר חשופים ו/או עשויים להיות חשופים בפני גולשים אחרים, וזאת ללא הודעה מוקדמת, ועל כן על הגולש מוטלת מלוא האחריות לנהוג בזהירות ובשיקול דעת טרם העלאת תכנים מסוג כלשהו לאתר.
 4. כי כל מידע שימסור לצורך רישום באתר ו/או כנדרש בכל מקום באתר, לרבות לצורך רישום כמנוי, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שידרש ממנו, ככל שידרש, יהיה נכון, מדוייק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. הגולש יעדכן בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות הגולש. האמור יחול גם במקרה של רישום באמצעות צד ג' (כגון Facebook ו/או Google+).
 5. כי ידוע לו שהפרטים האישיים שימסרו על ידו, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין. המוכר רשאי לאגור ולהשתמש בנתונים בנוגע לגולשים, ובכלל זה דרכי התקשרות וכן כל פרט אחר המסופק על ידי אתרים צד ג' שבאמצעותם גולש נרשם לאתר (כגון Facebook ו/או Google+ ו/או כל רשת חברתית אחרת עליה המוכר יחליט מעת לעת).
 6. כי הוא מסכים שבסמוך לתכנים שיפרסם, לרבות דירוג שיבצע, יופיע קישור לפרופיל שלו ב- Facebook ו/או ב- Google+ ו/או בכל רשת חברתית אחרת עליה המוכר יחליט מעת לעת, כולל תמונתו ופרטיו המופיעים ברשתות החברתיות.
 7. כי ידוע לו, שגולש המוסר מידע ופרטים על עצמו לבתי עסק חיצוניים, עושה כן מרצונו החופשי ועל אחריותו המלאה, והמוכר אינו נותן מצג ו/או התחייבות באשר לאופן שבו אלה ישמרו ו/או יאוכסנו, אם בכלל.
 8. כי ידוע לו, שמידע ו/או פרטים שנמסרו לבית עסק חיצוני, עלולים להגיע גם לידי גורמים שהגולש אינו מעוניין בהם.
 9. כי עצם הרישום כמנוי לאתר מהווה הסכמה להיכלל במאגר מנויי האתר. המאגר ישמש את המוכר לאספקת השירותים למנוי, ובכלל זה למשלוח הודעות, עדכונים ודברי פרסומת למנוי, ככל שהמנוי אישר את קבלתם. מחיקת פרטי מנוי מהמאגר תעשה לבקשת המנוי שתופנה למוכר לפי הפרטים שבתחתית תקנון זה.
 10. כי הגולש לבדו יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, וכי ידוע לו כי המוכר לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם המוכר צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש.
 11. כי הוא מסכים שהמוכר יהיה רשאי למסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם המוכר יעמוד בפני איום כי ינקטו נגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש.
 12. כי הוא מסכים שהמוכר יעשה שימוש בפרטי הגולש לצורך שיפור שירותי האתר.
 13. כי הוא ישמור בסודיות סיסמתו, ככל שתימסר לו, וישא באחריות לכל שימוש אשר יעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המוכר לא ישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו כתוצאה משימוש לא מאושר.
 14. כי ידוע לו שהמוכר אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר, לרבות ציוד קצה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.
 15. לא להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמוכר.
 16. לא להציב את האתר בתוך אתר אחר (FRAMING) ולא להציגו כחלק מאתר אחר (MIRRORING).
 17. לא להפעיל על האתר בוט, WEB CROWLER, אינדקס וכל כלי לאחזור, לחיפוש ולכריית מידע, אוטומטיים או ידניים.
 18. לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת המותר באתר, ולא להעתיק ו/או לשכפל ו/או להוריד את האתר ו/או את התכנים שבו.
 1. למוכר הזכות שלא לאשר התקשרות עם גולש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר לגולש להירשם כמנוי לאתר, וכן שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום גולש ו/או לבטל מנוי והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתקנון זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למוכר על פי דין ו/או הסכם. למוכר יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם ו/או דין, והמוכר מתחייב להפעיל שיקול דעת זה בתום לב ובהגינות. 
 2. מנוי שחשבונו בוטל ו/או הוקפא כתוצאה משימוש לרעה באתר ו/או הפרת תקנון זה לא יזכה בהחזר/זיכוי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למוכר לפי תקנון זה ו/או לפי דין.

ו. דירוגים ומדריכים והעדר אחריות המוכר למתפרסם ולתכנים באתר

 1. כל גולש שמבצע דירוג מתחייב כי הדבר יעשה בתום לב, לפי ידיעתו האישית של הגולש בלבד, באופן כנה והוגן. ככל שיתאפשר ביצוע דירוג מילולי, הגולש יבצעו בשפה נקייה ללא ביטויים מעליבים ו/או משמיצים ו/או פוגעניים.
 2. חל איסור לדרג על סמך שמועות ו/או ספקולציות ו/או לגרום נזק מכוון לצד ג' ו/או לפרסם לשון הרע.
 3. המוכר אינו ממליץ על בתי עסק חיצוניים, על מוצרים או על שירותים; וכן אינו תומך, אינו מאשר, אינו מפקח, אינו מבקר, ואינו בודק דירוגים ותכנים. ההסתמכות על האמור, נעשית באחריותו המלאה והבלעדית של המסתמך.
 4. במקרים בהם המוכר ימליץ באופן ישיר על בית עסק חיצוני, על מוצר או על שירות, או במקרה שהמוכר יפרסם מדריכי מוצרים/קנייה, הדבר יעשה אך ורק לפי שיקול דעתו הסובייקטיבי, הבלתי מחייב והבלתי מקצועי של המוכר. הסתמכות על האמור תיעשה באחריותו המלאה והבלעדית של הגולש.
 5. כל תוכן מוצע כמו שהוא, AS IS, והמוכר אינו נושא בכל אחריות בקשר עימו ועם השימוש בו. מומלץ לכל גולש לבדוק היטב ובאופן עצמאי כל בית עסק חיצוני טרם התקשרות כלשהי עמו ו/או טרם הסתמכות על דירוג, על מדריך או על המלצה באתר.
 6.  המוכר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי מעת לעת – אך לא חייב – לעיין בכל תוכן באתר ולפקח על האמור בו, וכן למחוק, לתקן ולשנות תוכן, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המוכר וללא כל חובת הודעה לגולש.
 7. אין באמור כדי לחייב את המוכר באופן כלשהו, והוא אף אינו יכול לפקח באופן גורף על תכנים המופיעים באתר. אם וככל שהמוכר יבצע בדיקה כלשהי של תכנים ו/או ימחק באופן כלשהו תכנים, בין אם מעת לעת ובין אם באופן קבוע – לא יהיה בכך כדי לחייב את המוכר להמשיך ולבדוק ו/או למחוק תוכן אחר כלשהו ו/או להמשיך במעקב אחר מעלה התכנים. בכל מקרה, כל גולש ישא במלוא האחריות על תוכן שלו ובמלוא האחריות על הסתמכות של הגולש על תוכן של אחר. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של גולש בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון זה.
 8. ככל שתתבצע הפרה של קניין רוחני ו/או פגיעה בשם הטוב ו/או כל הפרה אחרת של הדין בקשר עם תוכן כלשהו, הרי שהדבר יתבצע ללא ידיעתו של המוכר.
 9. המוכר מתחייב להוריד כל תוכן מפר ו/או פוגע, אשר יובא לידיעתו באמצעות כתובת הדוא"ל הרשומה ברישא וסיפא של תקנון זה, וזאת בהקדם האפשרי לאחר הפנייה.
 10. האמור בפרק זה בא להוסיף על כל פטור המוקנה למוכר, מכוח הדין ו/או התקנון, ולא לגרוע ממנו.

ז. שימוש בשירותי האתר בהתאם להוראות כל דין

 1. בנוסף לכל התחייבות אחרת של הגולש, חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או באיזה מחלקיו שימוש אשר נוגד את דיני מדינת ישראל ו/או כל דין אחר (פלילי ו/או אזרחי), ו/או הפוגע פגיעה כלשהי בכל צד ג', לרבות, אך לא רק:
 1. פגיעה בשם הטוב.
 2. פגיעה במוניטין.
 3. השמצה של כל אדם (לרבות תאגיד).
 4. שימוש לצרכים מיניים ו/או אירוטיים ו/או תועבה.
 5. שימוש מזיק, לרבות באמצעות דואר זבל (SPAM), וירוסים, סוסים טרויאניים ותוכנות מזיקות אחרות.
 6. הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן.
 7. פגיעה בפרטיות.
 8. ניבול פה.
 9. איום.
 10. העלבה.
 11. הפחדה.
 12. הטרדה.

ח. זכויות קניין רוחני באתר ובעלות של המוכר בתכנים של האתר

 1. המוכר מקפיד על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.
 2. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בקטלוג, בתוכן המאוחסן בו ובתוכן שמעלה גולש, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות למוכר ו/או למפעיל של אתר סטארטר, לפי העניין, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות ובכתב אחרת ו/או אם קיים הסכם בין המוכר לבין גורם כלשהו הקובע אחרת.
 3. גולש שמעלה תוכן לאתר מצהיר ומאשר, כי:
 1. הוא בעל מלוא הזכויות, מכל מין וסוג (לרבות זכויות יוצרים), בתוכן האמור.
 2. לא ידוע לו על כל גורם אחר מלבדו שהוא בעל זכויות כלשהן בתוכן האמור.
 3. הוא רשאי לעשות בתוכן האמור שימוש כפי שנעשה במסגרת האתר וללא הגבלה כלשהי, ובכלל זה להעביר את מלוא הזכויות בתוכן למעפיל.
 4. הוא לא יעלה תוכן כלשהו, אשר הזכויות בו – כולן או חלקן – אינן מוחזקות באופן מלא על ידי הגולש. בכל מקרה של ספק לגבי הבעלות בזכויות, חל על הגולש איסור להעלות תכנים.
 5. בעצם העלאת תוכן של גולש לאתר, הגולש מעביר, ללא תמורה, באופן מלא, כולל ובלתי חוזר, את מלוא הזכויות בתוכן שהעלה למוכר, והכל ללא הגבלת זמן ו/או מקום. המוכר יהיה רשאי לנהוג בתוכן שהועבר אליו מנהג בעלים מלא וחופשי לכל דבר ועניין, בכל מקום בעולם, ובכל פלטפורמה קיימת ו/או עתידית.
 6. הוא מאשר, שככל שהעברה אינה אפשרית, הגולש מעניק למוכר באופן מלא ובלתי חוזר רישיון שימוש ללא תמורה, בלתי ניתן לביטול, שאינו מוגבל בזמן, שאינו מוגבל במקום ושאינו מגבל בהיקפו, לעשות כל שימוש, מכל מין וסוג, כפי שהמוכר ימצא לנכון בכל תוכן שהעלה הגולש, כולו או חלקו, בתמורה או ללא תמורה, והכל לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי של המוכר, ללא שהגולש יהיה זכאי לתמורה כלשהי.
 7. כי אין לו, לא תהיה לו והוא מוותר מראש, באופן מלא ובלתי חוזר על כל זכות לקרדיט ו/או לשלמות היצירה בכל הנוגע לתוכן שהעלה הגולש, וכי המוכר יהיה רשאי לעשות בתוכן זה שימש לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי ו/או לייחס תוכן זה של הגולש לכל מי שהמוכר ימצא לנכון, והכל לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי של המוכר. ככל שלא ניתן לוותר על זכות לקרדיט ו/או לשלמות היצירה, הגולש כלל אינו עומד עליהן.
 1. למען הסר ספק הגולש מסכים ומאשר, שיראו כל זכות שיש למוכר ביחס לתוכן באתר, ככזו שחלה באופן מלא גם על כל תוכן שהגולש העלה.
 2. המוכר יהיה רשאי לעשות שימוש חופשי בתוכנות, בתוכן (כולל תוכן שהעלה גולש) לפי שיקול דעתו הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת היתר כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, לעבד, לשנות פורמט, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי, ולהעניק רישיונות משניים בתכנים הנ"ל או בחלק מהם, וזאת בכל מדיה קיימת ו/או עתידית, בתמורה ו/או ללא תמורה.
 3. מובהר, שכל זכות שמוקנית למוכר לפי פרק זה, מוקנית גם למפעיל של אתר סטארטר, ביחד ולחוד עם המוכר.

ט. מכירת שטחי פרסום ומכירת האתר

 1. המוכר רשאי למכור את האתר (על תכניו, באופן מלא או חלקי, לרבות תוכן שהעלו גולשים) ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב קישורים ממומנים ו/או למכור לידים ו/או להתקשר בעסקאות PPK ו/או בעסקאות PPL ו/או למכור מנויים למדורים שרק בהם יתפרסמו תכנים של גולשים ו/או תכנים אחרים.
 2. כל תמורה ו/או טובת הנאה שתתקבל בקשר עם פעילות באתר, לרבות מסחרית ולרבות כזו שהתקבלה בקשר עם תוכן של האתר ו/או בקשר עם תוכן שהעלה גולש, תהיה של המוכר בלבד, ובשום פנים ואופן לא של הגולש.
 3. גורם המבקש לפרסם באתר יתקשר עם המוכר בהסכם נפרד, אך גם הוראות תקנון זה יחולו על המפרסם בשינויים המחוייבים.

י. מנויים בתשלום ותגמול לגולשים

 1. המוכר שומר על זכותו להגביל את שירותי האתר, כולם או חלקם, למנויים משלמים בלבד.
 2. ככל שלצורך קבלת שירות משירותי האתר ידרש הגולש להזין פרטי כרטיס אשראי, הרי שהגולש מאשר שגילו מעל ל- 18 שנים, שהוא בעל הכרטיס שבאמצעותו מתבצעת הרכישה, ושביחס אליו אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית לביצוע הרכישה.
 3. הגולש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שתנאי לרכישה הוא הזנת הפרטים הנדרשים ממנו במהלך הרכישה, כשהם שלמים, נכונים ומדויקים.
 4. המוכר רשאי מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לתנאים נוספים ו/או שונים מהאמור בתקנון זה, לתגמל גולשים על פרסום של האתר, כולו או חלקו, בחשבונות שלהם ברשתות חברתיות ו/או באתרים אחרים. התגמול יכול להיות בכל דרך כפי שיקבע המוכר מעת לעת. התגמול יכול להיות מוגבל בזמן ובכמות, כפי שיקבע המוכר.  

יא. רכישה באמצעות כרטיס אשראי או מנגנוני תשלום מקוונים או בעסקה טלפונית

 1. רק גולשים מעל גיל 18 רשאים לרכוש מוצרים באתר.
 2. גולש המבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבוןPayPal  ו/או כל מנגנון תשלום אחר, מצהיר שהוא בעל הכרטיס ו/או החשבון, ומאשר שאין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית לביצוע הרכישה.
 3. הגולש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שתנאי לרכישה הוא הזנת הפרטים הנדרשים ממנו במהלך הרכישה, כשהם שלמים, נכונים ומדויקים.
 4. רכישה באמצעות מערכת PayPal ו/או מנגנון תשלום מקוון אחר מותנית בעמידה בכל התנאים והדרישות של PayPal ו/או הגורם שמספק את שירותי מנגנון התשלום המקוון.
 5. גולש רשאי לבחור בביצוע תשלום טלפוני, ובמקרה כזה יהיה על הגולש ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של בית העסק החיצוני לפי הפרטים שיופיעו במהלך ההזמנה. על עסקה טלפונית יחולו כל הוראות תקנון זה בשינויים המחוייבים.
 6. הזמנה שהגולש בחר לשלם בעבורה בתשלום טלפוני, ולא שולמה בתוך 48 שעות מרגע ההזמנה – תבוטל.
 7. אישור מחברת האשראי ו/או מנגנון תשלום מקוון כלשהו וחיוב הלקוח בפועל יהוו תנאי לתחילת טיפול בהזמנה. בהעדר אישור ו/או חיוב – יראו בהזמנה כבטלה ומבוטלת.

יב. רכישת מוצרים, מועדי אספקה וביטול עסקה

 1. בסמוך לכל אחד מהמוצרים הנמכרים באתר יופיע מידע בנוגע לאותו מוצר, לרבות דמי משלוח ומועדי אספקה. בכל מקרה בו גולש סבור שהמידע אינו שלם ו/או שגוי ו/או אינו מדויק ו/או אינו לרוחו של הגולש מכל סיבה שהיא, אל לו לרכוש את המוצר.
 2. בכל מקרה בו אספקת מוצר מבוצעת בבית העסק של המוכר, על הגולש להגיע פיזית לבית העסק על מנת לאסוף את המוצר. במקרה שהאספקה תבוצע באמצעות שירותי דואר ו/או חברת שליחויות, הדבר יצויין במפורש כולל פירוט יעדי המשלוח האפשריים. מועדי האספקה באמצעות דואר/שליחויות הם מועדים מוערכים. במקרה בו הוזמנו מוצרים שונים באותו משלוח, יסופקו המוצרים לפי זמן האספקה שנקבע למוצרים עם המועד הארוך ביותר.
 3. גולש יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות בכתב מיום עשיית ההתקשרות ועד 14 ימים מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך פרטי המוצרים כאמור בדין, לפי המאוחר מביניהם. זכות הביטול לא תחול על טובין פסידים.
 4. הוראות מיוחדות לביטול עסקה על ידי גולש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש:
 1. הגדרות:

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים.

"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

"תעודת זכאות כעולה" – תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד.

 1. בהתקשרות עם גולש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הגולש לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית ההתקשרות, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי המוצרים כאמור בדין, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין בית עסק חיצוני לבין הגולש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 2. במקרה של ביטול כאמור, רשאי המוכר לדרוש מהגולש להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ולא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור למעט תעודה מזהה, רישיון נהיגה או דרכון ישראלי תקפים. הגולש יציג לפני בית עסק חיצוני את אחד המסמכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:
 1. תעודה שניתנה לגולש מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.
 2. תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
 3. תעודה המעידה על כך שהגולש הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.
 4. תעודה המנויה בדין לעניין ביטוח עסקה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
 1. ביטל גולש התקשרות עם המוכר עקב פגם במוצרים, עקב אי התאמה בין המוצרים לבין הפרטים שנמסרו לו על פי דין, עקב אי-אספקת המוצרים במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של ההתקשרות בידי המוכר (להלן – "ביטול בגלל סיבה") –
 1. יחזיר המוכר לגולש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הגולש, יבטל את חיובו של הגולש בשל ההתקשרות וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהגולש דמי ביטול כלשהם.
 2. קיבל הגולש את המוצרים נשוא ההתקשרות, יעמידו לרשות המוכר במקום שבו נמסרו לו המוצרים ויודיע על כך למוכר, והוא הדין לגבי מוצרים כלשהם שקיבל הגולש בעקבות ההתקשרות.
 1. במקרה של ביטול שלא בגלל סיבה (להלן – "ביטול ללא סיבה") –
 1. יחזיר המוכר לגולש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ההתקשרות ששולם על ידי הגולש, יבטל את חיובו של הגולש בשל ההתקשרות וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהגולש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא ההתקשרות, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 2. קיבל הגולש את המוצר נושא ההתקשרות, יחזירו למוכר במקום עסקו, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל הגולש בעקבות ההתקשרות.
 1. גולש ימסור הודעת ביטול התקשרות בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. בהודעת הביטול הגולש יפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור להלן – יציג תעודה מזהה, רישיון נהיגה או דרכון תקפים:
 1. בעל פה – בטלפון: 03-7162540 או בהודעה בעל פה במקום העסק של המוכר בכתובת: תושיה 17 תל אביב.
 2. בדואר רשום לכתובת הנ"ל.
 3. בדואר אלקטרוני: support@koreafalcon.com.
 4. בפקסימיליה: 0774601826.
 5. באינטרנט – בעמוד ביטול עסקה בקישור: -.
 1. אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה למוכר על פי דין, וכן מזכותו לתבוע נזקיו, בשל כך שערך המוצרים פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם.
 2. החזרת מוצרים תעשה באריזתם המקורית כשהם סגורים, אינם פגומים, עם תגית המחיר מוצמדת עליהם, ולא נעשה בהם שימוש כלשהו!

יג. אחריות מוצר

 1. האחריות על המוצרים הנמכרים באמצעות האתר תהיה כפי המפורט בתעודת האחריות שתימסר לגולש (בנפרד או יחד עם חשבונית הקנייה).

יד. תיקון הפרה

 1. המוכר מצהיר בזאת, כי הוא עושה מאמץ לפעול בהתאם להוראות כל דין.
 2. יחד עם זאת, אם וככל שיתברר שמעשי ו/או מחדלי המוכר אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור ו/או עם האמור בתקנון זה, הגולש יודיע על כך למוכר לאלתר ובכתב, ויתן למוכר 21 ימי עבודה לפחות לתקן את ההפרה. דרכי יצירת קשר עם המוכר מפורטים ברישא ובסוף התקנון.
 3. הגולש מוותר על כל סעד המגיע לו בגין הפרה כלשהי מצד המוכר, אלא אם המוכר לא תיקן את ההפרה בתוך 21 ימי עבודה מהמועד שקיבל הודעה בפועל ובכתב על ההפרה.

טו. פיצויים למוכר בשל הפרת תקנון זה

 1. כל גולש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המוכר מיד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו למוכר בקשר לגלישה באתר לשימוש של הגולש בשירותיו ו/או בקשר להפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם אחר בין המוכר לבין הגולש, לרבות הוצאות משפטית, שכ"ט עו"ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כנגד המוכר.
 2. מבלי לגרוע מהאמור, במידה והמוכר יתבע לדין בקשר עם הפרת תקנון זה על ידי גולש, הוא שומר על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והגולש שבעטיו נתבע המוכר מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המוכר בכל הליך משפטי כאמור.
 3. התחייבויות הגולש לפצות ולשפות את המוכר כאמור בתקנון זה ישארו בתוקפן גם לאחר סיום הגלישה ו/או סיום השימוש באתר, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לגלישה ו/או לשימוש בו.

טז. שונות וסמכות שיפוט 

 1. המוכר בלבד יהא רשאי להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תקנון זה לכל צד ג' לפי בחירתו וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד. ככל שהמוכר יעשה כאמור, הוא מבטיח שזכויות הגולש לפי תקנון זה לא תפגענה.
 2. על תקנון זה ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בכל תוכן המופיע בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או לתכנים המוצגים בו ו/או לתקנן זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בראשון לציון (ערכאת שלום) או בלוד (ערכאה מחוזית), ובהם בלבד.
 3. תקנון זה, המהווה כאמור הסכם מחייב בין המוכר לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.
 4. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המוכר במימוש זכויותיו על פי תקנון זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 5. המוכר יהא רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו הבלעדית של המוכר: (1) באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר; (2) באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו; (3) שיחת טלפון; (4) הודעת SMS; (5) הודעת פקס; (6) מכתב בדואר רשום.
 6. כל ההודעות שישלחו למוכר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
 7. הודעות למוכר יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני: support@koreafalcon.com או בדואר רשום לכתובת הדואר: תושיה 17 תל אביב.

* * *